คำอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา ม.2

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาพระพุทธศาสนา 3 รหัสวิชา ส22105 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิจ ภาคเรียนที่ 1

              ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้
                ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์มรดกของชาติ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบของสังคม พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พระพุทธประวัติ เรื่อง การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ชาดก เรื่องมิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ การยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล งานอวมงคล การใช้หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตตนเอง และสังคมโดยรวม

1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 , ม.1/8

1.2 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3

รวม 11 ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาพระพุทธศาสนา 4   รหัสวิชา  ส22106   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง       จำนวน  0.5  หน่วยกิจ              ภาคเรียนที่  2

                            

                ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น   สภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดล้อม  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตะปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัย ( ธรรมคุณ 6 ) อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ 5- อายตนะ ,สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม  สมบัติ 4  วิบัติ 4 อกุศลกรรมบท10 อบายมุข 6 , นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 สามิส,นิรามิส)  , มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : ดรุณธรรม6 กุลจิรัฏฐิติธรรม4  กุศลกรรมบท10 สติปัฏฐาน4  มงคล  38 ในเรื่องประพฤติธรรรม  เว้นจากความชั่ว  เว้นจากการดื่มน้ำเมา  พุทธศาสนสุภาษิต  คือ  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก   สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ  ทำดีได้ดี ทำชั่ว   ได้ชั่ว  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     การสั่งสมบุญนำสุขมาให้   ปูชโก  ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ    ผู้บูชาเขา     ย่อมได้รับการบูชาตอบ    ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ    พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ ๒ วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในวันสำคัญทางศาสนา และวาง แนวปฏิบัติศาสนพิธี/พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยรวม

 

1.1  ม.1/8 , ม.1/9 ,ม.1/10 ,ม.1/11

1.2  ม.1/4 , ม.1/5

 รวม 6 ตัวชี้วัด

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: